بازار قهوه ایران چطوره؟ وارد بشویم؟ بررسی آینده بازار قهوه ایران

این روزها بسیاری از هموطنان از من و همکاران یک سوال مهم را مرتباً می پرسند: آیا وارد کار قهوه بشویم؟ بازار قهوه ایران چطور است؟ جواب کوتاه این است: بازار قهوه ایران تا دو سه سال دیگر در حال رشد است و فرصت خوبی برای ورود. اما موفق شدن در این بازار، شرایطی دارد…